افراد آنلاین: 20 نفر
حاضرین آقا: 9 نفر
حاضرین خانم: 10 نفر
اعضاء حاضر: 18 نفر
تعداد مدیران: 2 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 0 نفر
تعداد شکلک ها: 423 عدد